Algemene voorwaarden

Hieronder kan u onze algemene verkoopsvoorwaarden altijd raadplegen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties.

I.  ALGEMEEN

1.1. In onderhavige algemene voorwaarden wordt de N.V. “OTM-Zenith” genaamd “OTM” terwijl haar medecontractant “De Klant” wordt genaamd.

1.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend bewijs of clausule:

  • wordt De Klant geacht kennis te hebben genomen van onderhavige voorwaarden en er zonder enig voorbehoud ermee te hebben ingestemd.
  • wordt OTM geacht alle andere voorwaarden te hebben afgewezen.

 

II.  DRAAGWIJDTE VAN DE BESTELLING

De bestelde fabricage wordt geacht gerealiseerd te zijn in functie van de gegevens overgemaakt door De Klant;

De Klant blijft dus verantwoordelijk voor de eventuele ontoereikendheid, onduidelijkheden of gebreken in het verlenen van deze gegevens voorzover deze niet intrinsiek behoren tot de verplichtingen van OTM.

 

III.  STUDIES – DOCUMENTEN – FILMS – GEREEDSCHAPPEN

3.1. Alle documentatie, voorschriften, plannen, schema’s, tekeningen, films of clichés komende van OTM blijft haar eigendom;

De Klant mag deze alleen gebruiken ter uitvoering van de order;

Ze mogen noch gereproduceerd, noch overgemaakt worden aan derden.

3.2. Het gereedschap, de matrijzen, de afdrukken, de uitsnij- en gietvormen worden eigendom van De Klant na volledige betaling van zijn gedeelte in de desbetreffende posten;

Ze blijven in depot in de werkplaats van OTM die het onderhoud ervan verzekert gedurende een periode van maximum 5 jaar na uitvoering van de laatste order; Eenmaal deze termijn verstreken, zullen zij vernietigd mogen worden.

 

IV.          UITVOERINGSMODALITEITEN

(A) TERMIJNEN

A.4.1. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen gelden slechts ten aanwijzende titel; Ze worden geacht tegenstelbaar te zijn aan OTM vanaf de dag waarop De Klant, in elk uitvoeringsstadium, zijn eigen verplichtingen heeft nageleefd.

A.4.2. Elke vraag tot vernietiging of verbreking om reden van overschrijding van een uitdrukkelijk opgelegde termijn, en voorzover deze eis als gegrond kan worden beschouwd, kan alleen aanleiding geven in hoofde van OTM tot de terugbetaling van de door De Klant eventueel uitgevoerde betalingen, met uitsluiting van elke schadevergoeding.

A.4.3. Elk onbrekend element op het ogenblik van de verstrijking van de termijn zal slechts aanleiding kunnen geven tot een proportionele inhouding zonder nochtans afbreuk te doen aan de betaling van wat reeds werd geleverd en/of uitgevoerd.

A.4.4. In geval van overmacht (stakingen, lock-out, oproer, oorlogen, epidemiën, schaarste aan vervoermiddelen of arbeidskrachten, bevoorradingsmoeilijkheden, enz.) of om reden van andere omstandigheden die niet te wijten zijn aan OTM en die haar kosten of prestaties sterk zouden wijzigen, behoudt O.T.M. zich het recht voor de uitvoering van de betrokken bestellingen geheel of gedeeltelijk te schorsen of desgevallend te annuleren, zonder dat deze schorsing of annulatie aanleiding kan geven tot schadevergoeding in haar hoofde of niet betaling van wat reeds werd geleverd.

(B) PRIJS – betaling

B.4.5. De door OTM toegestane prijzen werden opgemaakt rekening gehouden met:

  • de lonen en materiaalprijzen geldende op het ogenblik van de offerte;
  • de kalender en de normale uitvoeringsvoorwaarden;
  • de gegevens of de specificaties overgemaakt door De Klant of hem opgevraagd. De prijzen zijn dus vatbaar voor herziening in meer, in geval van wijzigingen tijdens de uitvoering van de bestelling van de ene of andere van deze factoren of elk ander element die de prijs beïnvloedt;

Dergelijke herziening is tegenstelbaar aan De Klant van zodra deze hem door OTM betekend wordt.

B.4.6. De facturen van OTM zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel aan de opgegeven betalingsvoorwaarden of, bij gebreke daarvan, kontant en zonder korting; Zij brengen automatisch intresten op aan 15 % per jaar vanaf hun vervaldata op de totaliteit van hun bedragen tot de dag der effectieve betaling in hun geheel;

Daarenboven, in geval van niet betaling op de vervaldata, en na een ingebrekestelling waarop geen algehele betaling volgt binnen de acht dagen, zullen de bedragen vermeerderd worden met 15 %, met een minimum van € 50, ter dekking van o.a. de bijkomende administratieve taken diede invordering ervan teweegbrengt.

Elke betaling per cheque of per wissel brengt geen schuldvernieuwing noch uitzondering met zich mee.

B.4.7. Gebrek of vertraging van betaling laat OTM toe haar prestaties te schorsen en zelfs de verbreking van de bestelling te vorderen onverminderd haar recht op een schadevergoeding zoals naar recht;

Dit geldt eveneens in geval de solvabiliteit of de fiabiliteit van de klanten betekenswaardig zou zijn aangetast ingevolge eender welke omstandigheid, zelfs deze volledig onafhankelijk aan de uitvoering van de order.

B.4.8. Het is De Klant niet toegelaten ten titel van waarborg of retentie een afhouding te doen op de betaling.

B.4.9. De geleverde waren blijven de eigendom van OTM tot integrale betaling van hun prijs, zelfs indien zij wijzigingen hebben ondergaan.

(C) AANVAARDING

C.4.10. De goederen worden geacht aanvaard te zijn bij de levering met dien verstande dat geen enkele klacht meer kan worden aanvaard indien deze niet wordt gemaakt binnen de vijf werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen; In geval van niet conformiteit van de geleverde goederen en die behoorlijk werd vastgesteld, zal OTM het recht hebben deze te vervangen in welk geval De Klant de bestelling niet zal kunnen verbreken en/of een schadevergoeding zal kunnen eisen; De hoeveelheid van elke bestelling, is afhankelijk van een tolerantiemarge van 10 % (in meer of min) met betrekking tot de bestelde hoeveelheden.

C.4.11. Alles met betrekking tot de tinten, de kleurschakeringen en in het algemeen het esthetisch aspect van de goederen, zal nooit aanleiding kunnen geven tot de weigering van aanvaarding;

Elke klacht is uitgesloten nadat de goederen werden gemonteerd, getransformeerd of op welkewijze ook behandeld door De Klant.

C.4.12. De bestelde goederen worden vervoerd op risico van De Klant.

(D) WAARBORG

D.4.13. De waarborg dekt uitsluitend de fabricage- of assemblagegebreken, alsook de gebreken, eigen aan de gebruikte materie;

Voor wat betreft de goederen die geen deel uitmaken van haar fabricage, zullen de garantievoorwaarden van de betrokken leveranciers van toepassing zijn.

De uitvoering van de waarborg slaat uitsluitend op de vervanging van de elementen die als gebrekkig werden erkend met uitsluiting van elke andere prestatie of schadevergoeding.

D.4.14. De waarborg loopt vanaf datum van levering.

D.4.15. Vanaf het ogenblik dat de eis in vrijwaring betwist is, behoort het aan De Klant het bewijs te leveren dat de daartoe geëiste voorwaarden verenigd zijn.

De uitvoering van de waarborg staat in functie van de voorafgaandelijke uitvoering door De Klant van zijn verplichtingen.

Elke tussenkomst door De Klant of een derde op de contractuele goederen en die niet uitdrukkelijk aanvaard werd door OTM, brengt van rechtswege het verval mee van de waarborg.

 

V.  TOEPASSELIJKE WET – BEVOEGDE RECHTSMACHT

5.1. De aanneming wordt beheerst door de principes en de wettelijke bepalingen van het Belgisch recht.

5.2. Elk geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de aanneming valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van de plaats van de zetel van OTM, behoudens het recht in hoofde van deze laatste het geschil voor eender welke andere, krachtens het gemeen recht, bevoegde rechtbank te brengen, of internationale conventies van toepassing.